ANBI Status

Vereniging Y.W.C.A.-Nederland is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Een wettelijke voorwaarde om deze status te behouden is het ter beschikking stellen van informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording van het beleid.

Naam

Vereniging Y.W.C.A.-Nederland

Contactgegevens

F.C. Donderstraat 23 3572 JB Utrecht Tel: 06-40191726 info@ywca.nl

KVK-nummer: 40476826

RSIN-nummer: 0026.09.769

 

Samenstelling bestuur YWCA Nederland

Božica Simeunović – Voorzitter

Sandra Pudja – Secretaris

Lisanne Kemp – Vicevoorzitter

Henriëtte van den Elzen – Penningmeester

Agnes Vroegh – Algemeen bestuurslid

Willeke Bredewold – Bestuurslid Fondsenwerving

 

Doelstelling van YWCA Nederland

Het algemeen doel van de vereniging is vastgelegd in de statuten en dient als volgt te worden geïnterpreteerd: “de YWCA erkent de gelijkwaardigheid van alle mensen en wil aan deze gelijkwaardigheid een bijdrage leveren door activiteiten te organiseren op het gebied van ontwikkeling van leiderschap, vrouwenrechten, movement building en good governance”.

De YWCA Nederland maakt deel uit van een internationale vrouwen vrijwilligersbeweging die zich in meer dan 100 landen inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen en meisjes. De vereniging heeft als uitgangspunt voor al haar activiteiten het voorkomen en opheffen van sociale uitsluiting van mensen op basis van religie, sekse, etniciteit en sociale klasse.”

Onze doelstelling is tevens vastgelegd in het beleidsplan die u elders op deze website kunt inzien.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zoals vastgelegd in artikel 7, lid 5 van de statuten van de vereniging YWCA Nederland.

Bestuursleden en vrijwilligers hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Kosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de jaarstukken. In het financiële jaarverslag treft u onze balans, de staat van baten en lasten en een toelichting aan. Tevens geeft het jaarverslag u een beeld van onze actuele activiteiten.

YWCA Nederland 

  • Klik hier voor de ANBI gegevens YWCA Nederland 2013 
  • Klik hier voor de ANBI gegevens YWCA Nederland 2014 
  • Klik hier voor de ANBI gegevens YWCA Nederland 2015