Beleid YWCA Nederland 2017 – 2020

Hieronder staat een greep uit het beleid weergeven. Lees het volledige beleid van YWCA.

Missie
YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor
vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad:
– Vrouwen en ontwikkeling
– Vrouwen en rechten
– Vrouwen en de wereld
– Vrouwen en verbinding

1. Vrouwen en ontwikkeling
YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest
passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en
gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en
trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder
vallen zijn bijvoorbeeld:
– Workshops van inspirerende vrouwen voor vrouwen
– Trainingen leiderschapsontwikkeling aanbieden voor vrouwen
– Meet ups met inspirerende vrouwen voor vrouwen en mannen(NIEUW)

2. Vrouwen en rechten
YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) netwerken die zich richten op
(inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.
Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
– Participatie in organisaties zoals het Breed Mensen Overleg en de Nederlandse
Vrouwenraad
– Initiatieven Commissie VNVR Resolutie 1325
– Initiatieven Commissie Mensenrechten

3. Vrouwen en de wereld
YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter-)nationale projecten die bijdragen aan begrip,
waardigheid en ontwikkeling van vrouwen door jaarlijks minimaal 4 verschillende
organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren. Tevens biedt de YWCA leden de
mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar streven we naar
bezoeken van YWCA-leden aan internationale bijeenkomsten of aan een andere YWCA in het
buitenland.
Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:
– Participatie aan de World Council
– Bezoek aan World YWCA in Geneve
– Bezoek aan andere YWCA’s
– Initiatieven Internationale Commissie
– Vluchtelingenproject: Female leadership trainingen door statushouders
– Power to Change campagne van (World) YWCA
– Organiseren van een LHBT-workshop in Bangkok

4. Vrouwen en verbinding
Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een
netwerk op. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema
‘verbinding’ centraal staat, zoals:
– Netwerkborrels
– Uitreiking Golden Girl
– Intergenerationele etentjes (NIEUW)

Beleidsvisie 2017-2020
Het bestuur van YWCA Nederland wil er naar streven om in de komende jaren haar missie en visie
en de vier pijlers die als leidraad dienen, te continueren. Om antwoord te kunnen geven op de
vraag hoe we dit concreet gaan bewerkstelligen is in augustus 2017 een bestuursweekend
gehouden. Tijdens het bestuur weekend is allereerst ingegaan op de vraag welke boodschappen
de bestuurders hebben meegekregen in hun jeugd en nu over vrouw-zijn. Hierover zijn verhalen
gedeeld waarmee de bestuursleden elkaar hebben leren kennen en geïnspireerd. Daarna stond
de vergadering in het teken van de volgende vragen:
• Waarom bestaat YWCA Nederland, wat is haar toegevoegde waarde?
Het antwoord dat hierop werd geformuleerd is als volgt: De YWCA NL is een organisatie die uniek is
omdat zij zich richt op alle vrouwen ongeacht leeftijd, cultuur, religie of opleidingsniveau. De YWCA NL is een organisatie die vrouwelijk leiderschap wil bevorderen en een ‘safe haven’ wil zijn voor vrouwen om zich te ontwikkelen, kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren. De YWCA kent een oude historie waarop nieuwe ontwikkelingen een goede voedingsbodem vinden.
• Hoe willen wij die toegevoegde waarde vormgeven in concrete projecten en activiteiten?
Hiertoe is het bestuur in twee groepjes van drie aan de slag gegaan. Hieruit zijn verschillende ideeën
ontstaan. Deze zullen op een termijn van twee jaar gerealiseerd worden. Zij zullen de slogan dragen:
‘Vrouw zijn is een feest’, een slogan die ook zal worden gebruikt in de campagne van het werven van nieuwe leden. In de komende jaren zullen de volgende doelstellingen centraal staan:
1. Stimuleren
We streven bewustwording na van je potentieel en je positie als vrouw. Hierbij willen we het probleem erkennen dat er wel een fundament ligt, maar dat er nog veel te doen is om vrouwen een gelijkwaardige positie te geven in het huidige samenlevingssysteem.

2. Verbinden
Het verbinden tussen generaties, culturen en economische posities. Wij vinden het belangrijk dat we vrouwen blijven verbinden zodat zij van elkaar leren vanuit diverse invalshoeken en achtergronden

3. Inspireren
Middels concrete (levens)verhalen en voorbeelden willen we vrouwen elkaar laten inspireren op (inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld op het vlak van vrouwen met leiderschap.

4. Safe place
We willen letterlijke en figuurlijk veilige ruimte bieden en een netwerk creëren voor het delen
van ervaringen, het steunen van elkaar, en de mogelijkheid tot het bieden en/ of krijgen van
hulp en advies.
Naast de bovenstaande doelstellingen en bijbehorende ideeën zijn er nog een aantal speerpunten
vastgesteld voor de periode 2017-2019:
1. Commissies effectiever inzetten: een duidelijk kader meegeven zodat ze gelijk tot
uitvoering over kunnen gaan. We willen hen stimuleren een projectformulier in te vullen
voor projectaanvragen om zo gestructureerder te kunnen werken en in aanmerking te
komen voor sponsoring.
2. Onderzoek opzetten naar wat een lidmaatschap aantrekkelijk zou maken voor
potentiële leden; Hoe promoten we vrouwelijk leiderschap effectief en welke behoeftes
zijn er.
3. Gerichte wervingsacties voor diverse groepen vrouwen opzetten: het is lastig om alle
vrouwen tegelijkertijd aan te spreken. Wervingsacties en activiteiten dienen een
duidelijke doelgroep te hebben zodat je ook kunt werven op kanalen die passend zijn voor
die betreffende doelgroep.
4. Meer netwerkmogelijkheden creëren zowel offline als online. Het idee van een online
platform is geopperd, al is dit een ambitieus plan.
5. Meer activiteiten organiseren door heel Nederland: onder de vlag van YWCA zodat
mensen niet altijd naar Utrecht hoeven te komen. We zijn immers YWCA NL en niet YWCA
Utrecht, ook al ligt deze stad centraal.

Lees het volledige beleidsdocument van YWCA 2017-2020