Het bestuur van YWCA Nederland wil er naar streven om in de komende jaren haar missie en visie en de vier pijlers die als leidraad dienen, te continueren. Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe we dit concreet gaan bewerkstelligen is in augustus 2017 een bestuursweekend gehouden. Tijdens het bestuur weekend is allereerst ingegaan op de vraag welke boodschappen de bestuurders hebben meegekregen in hun jeugd en nu over vrouw-zijn. Hierover zijn verhalen gedeeld waarmee de bestuursleden elkaar hebben leren kennen en geïnspireerd. Daarna stond de vergadering in het teken van de volgende vragen:

Waarom bestaat YWCA Nederland, wat is haar toegevoegde waarde?

Het antwoord dat hierop werd geformuleerd is als volgt: De YWCA NL is een organisatie die uniek is omdat zij zich richt op alle vrouwen ongeacht leeftijd, cultuur, religie of opleidingsniveau. De YWCA NL is een organisatie die vrouwelijk leiderschap wil bevorderen en een ‘safe haven’ wil zijn voor vrouwen om zich te ontwikkelen, kennis met elkaar te delen en elkaar te inspireren. De YWCA kent een oude historie waarop nieuwe ontwikkelingen een goede voedingsbodem vinden.

Hoe willen wij die toegevoegde waarde vormgeven in concrete projecten en activiteiten?

Hiertoe is het bestuur in twee groepjes van drie aan de slag gegaan. Hieruit zijn verschillende ideeën ontstaan. Deze zullen op een termijn van twee jaar gerealiseerd worden. Zij zullen de slogan dragen:‘Vrouw zijn is een feest’, een slogan die ook zal worden gebruikt in de campagne van het werven van nieuwe leden.

In de komende jaren zullen de volgende doelstellingen centraal staan:

1. STIMULEREN

We streven bewustwording na van je potentieel en je positie als vrouw. Hierbij willen we het probleem erkennen dat er wel een fundament ligt, maar dat er nog veel te doen is om vrouwen een gelijkwaardige positie te geven in het huidige samenlevingssysteem.

2. VERBINDEN

Het verbinden tussen generaties, culturen en economische posities. Wij vinden het belangrijk dat we vrouwen blijven verbinden zodat zij van elkaar leren vanuit diverse invalshoeken en achtergronden

3. INSPIREREN

Middels concrete (levens)verhalen en voorbeelden willen we vrouwen elkaar laten inspireren op (inter)nationaal niveau, bijvoorbeeld op het vlak van vrouwen met leiderschap.

4. SAFE PLACE

We willen letterlijke en figuurlijk veilige ruimte bieden en een netwerk creëren voor het delen van ervaringen, het steunen van elkaar, en de mogelijkheid tot het bieden en/ of krijgen van hulp en advies.