YWCA Nederland zet zich, als lid van de World YWCA, in voor een rechtvaardigere wereld voor vrouwen en jonge meiden. Hierbij dienen vier pijlers als leidraad en dat zijn:
 1. Vrouwen en ontwikkeling
 2. Vrouwen en rechten
 3. Vrouwen en de wereld
 4. Vrouwen en verbinding
 5. Vrouwen en economische invloed

The YWCA Netherlands, as a member of the World Wide YWCA

wants to improve the position of women and girls and contribute to a fair, peaceful and gender equal world.

28 ste world council
Dutch delegation 2019 28th world Council, Bangkok
start of the afternoon intergenerational lunch
Intergenerational lunch 2019

Hieronder wordt een toelichting gegeven op iedere pijler.

An explanation on the different issues.

1. Vrouwen en ontwikkeling/ women develop themselves

YWCA zet zich in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen, zodat zij zelfstandig de meest passende en effectieve oplossing kunnen bedenken voor vraagstukken die hun eigen leven en gemeenschap raken. De YWCA Nederland stimuleert persoonlijke groei en biedt hulpmiddelen en trainingen ten behoeve van de bevordering van vrouwelijk leiderschap. Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Workshops van inspirerende vrouwen voor vrouwen
 • Trainingen leiderschapsontwikkeling aanbieden voor vrouwen
 • Meet ups met inspirerende vrouwen voor vrouwen en mannen(NIEUW)

YWCA.NL supports women in developing and strengthening their leadership, in order to be independent in creating solutions for challenges they encounter in their life or their community. We want to stimulate personal growth and offer tools, training and support, as well as the possibility to gain experience within our organization to improve female leadership.

Activiteiten to improve this are;

 • Workshops with inspiring women for other women
 • training in leadership development for women
 • meet ups with inspiring women for women and men (new)
refugee women in training
Refugee women in the empowerment training

2. Vrouwen en rechten/ women and legal issues

YWCA participeert in en werkt samen met (Nederlandse) netwerken die zich richten op (inter)nationale lobby voor (vrouwen)rechten.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Participatie in organisaties zoals het Breed Mensen Overleg en de Nederlandse Vrouwenraad
 • Initiatieven Commissie VNVR Resolutie 1325
 • Initiatieven Commissie Mensenrechten

YWCA participates and works with Dutch networks who focus on (inter-) national lobbies for (women) rights with the basic issue women rights are human rights. Activities that support his are;

 • Participation in projects or organizations like ’the Broad Human Consultation’ or t’he Dutch Women Council’ ( NVR)
 • Initiative Committee VNVR resolution 1325 of the UN (UN1325)

  1325
  support 1325
 • Initiative Projects on Human Rights, like participation in Orange the World or Writing for women with Amnesty International.    (Orange the World)

3. Vrouwen en de wereld/ Women world wide

YWCA biedt steun aan en faciliteert (inter-)nationale projecten die bijdragen aan begrip voor de positie van vrouwen, als ook waardigheid en ontwikkeling van vrouwen, door jaarlijks minimaal 4 verschillende organisaties/projecten actief te steunen of te faciliteren zo mogelijk. Tevens biedt de YWCA leden de mogelijkheid om ervaring op te doen in een internationale omgeving. Elk jaar streven we naar bezoeken van YWCA-leden aan internationale bijeenkomsten of aan een andere YWCA in het buitenland.Activiteiten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Participatie aan de World Council
 • Bezoek aan World YWCA in Geneve
 • Bezoek aan andere YWCA’s
 • Initiatieven Internationale Commissie of projecten
 • Vluchtelingenproject: Female leadership trainingen door statushouders
 • Power to Change campagne van (World) YWCA
 • Een LHBT-workshop in Bangkok bij world Council YWCA georganiseerd
 • Een workshop in Johannesburg bij de World Council georganiseerd over vrouwen en economische invloed
YVKA Belgie
The Belgium YWCA 100 year old in 2019
YWCA Netherlands offers support and facilitates inter(national) projects that contribute to understanding the dignity en development of women every year in at least 4 organizations or projects if possible. The YWCA offers its active members the possibility to connect trough international meetings or connections with other YWCA’s abroad. Activities such as:
 • Participation in the World Council delegation
 • Visiting the world office at Geneva
 • Visiting different YWCA’s
 • Initiatives towards international projects
 • Refugees-project; female leadership for refugee women
 • ‘Power to change’ campagne or any other campagne of the World Wide YWCA
 • LHBT workshop at the world council YWCA at Bangkok
 • Women and economical influence workshop at the Works Council at Johannesburg
workshop
Khaoula at the workshop Johannusburg

 

4. Vrouwen en verbinding/ Women in connection

Door het bijwonen van de activiteiten van de YWCA Nederland, bouwen vrouwen snel een netwerk op. Er worden met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema ‘verbinding’ centraal staat, zoals:

 • Netwerkborrels
 • Uitreiking Golden Girl
 • Intergenerationele etentjes (NIEUW)

By attending and participating in activities of The YWCA Netherlands, women create an interesting network. On a regular bases meet-ups are organized that support the project Women in connection, like;

 • network meetings
 • the Golden Girl award
 • Intergenerational dinners or lunches (new)
Golden Girl Award
Golden Girl Award winner Agnes Vroegh