World YWCA

De Wereld YWCA is een internationaal netwerk van vrouwen die sociale en economische verandering tot stand brengen. De YWCA zit in 122 landen. Alle YWCA-afdelingen streven naar vrede, recht, gezondheid, respect, vrijheid en zorg voor een beter milieu. De YWCA houdt zich hier al sinds 1855 mee bezig.

Meer informatie: www.worldywca.info

European YWCA

De Europese YWCA is opgericht om 24 verschillende Europese YWCA-afdelingen met elkaar te verbinden. De focus ligt op vrouwelijk leiderschap en samen zoeken de YWCA-afdelingen naar een optimale manier om de krachten te bundelen. In ieder geval 25% van de leiderschapsposities binnen de Europese YWCA wordt vervuld door vrouwen van 30 jaar en jonger.

Meer informatie: www.europeanywca.org

UN Women Nederland

UN Women is de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. We zetten ons in meer dan 100 landen in. Enerzijds om discriminerende wetgeving aan te passen en anderzijds met projecten om het leven van vrouwen en meisjes daadwerkelijk te verbeteren. Wanneer overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich samen inzetten, kunnen we in 2030 een gendergelijke wereld bereiken. Samen bestrijden we daarmee ook armoede en klimaatverandering en bouwen we aan toekomstbestendige, leefbare gemeenschappen.

Meer informatie: www.unwomen.nl

Houd hoop levend – plant een olijfboom

De YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina zijn de actie “Houd Hoop Levend” gestart. Zij bieden gedupeerde Palestijnse boeren olijfbomen aan, die wereldwijd zijn gesponsord door mensen die zich zorgen maken over de situatie in Palestina. Doel van de actie is het herplanten van 50.000 olijfbomen in de Palestijnse gebieden, als een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. In Nederland ondersteunen/ondersteunden Cordaid, Pax Christi, YMCA en de YWCA de actie sinds 2004. Duizenden Nederlanders hebben sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de actie.

Meer informatie: www.planteenolijfboom.nl

WO=MEN

WO=MEN | Dutch Gender Platform is het Nederlandse netwerk van vrouwenrechten-, diaspora- en ontwikkelingsorganisaties, ondernemers, militairen, academici en activisten die zich inzetten voor genderrechtvaardigheid en vrouwenrechten wereldwijd. WO=MEN is het grootste netwerk in Europa op dit gebied.

Meer informatie: www.wo-men.nl

Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)

De Nederlandse Vrouwen Raad stelt zich tot taak op relevante (beleids)terreinen anticiperend, initiërend, agendabepalend en voorwaardenscheppend te zijn. De NVR activiteiten ontwikkelen zich binnen drie strategische themavelden: de rechten van de vrouw in brede zin, maatschappelijke participatie en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl

BMO

Het Breed Mensenrechten Overleg (BMO) is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties, opgericht in 1979. Binnen het BMO werken deze organisaties samen in hun lobby en advocacy activiteiten gericht op de bevordering van aandacht voor mensenrechten in het Nederlands buitenlands beleid. In deze hoedanigheid richt het BMO zich primair op het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Tweede Kamer.

Meer informatie: www.bmoweb.nl

Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede is een samenwerkingsverband van Nederlandse vrouwen- en vredesorganisaties. Het Platform werkt aan het versterken van de positie van vrouwen in Nederland en daarbuiten, zodat zij op gelijkwaardige wijze kunnen bijdragen aan het voorkomen van oorlog, aan duurzame vrede en wederopbouw.

Meer informatie: www.vrouwenduurzamevrede.nl

Femmes For Freedom

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven. Femmes for Freedom bestaat inmiddels 4 jaar, maar oefent invloed uit op zowel juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak.

Meer informatie: www.femmesforfreedom.com

Present for Future

Het aantal wezen in Kenia neemt in hoog tempo toe. Vaak doordat één van de ouders overlijdt aan aids. Present for Future wil hen een helpende hand bieden. Jij kunt hierbij helpen door een bijdrage aan een beter leven aan iemand cadeau te doen.

Meer informatie: www.presentforfuture.com

People Building Peace Nederland

YWCA Nederland is een lidorganisatie van People Building Peace Nederland. Dit is een netwerk van ruim 35 maatschappelijke organisaties. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Meer informatie: www.peoplebuildingpeace.nl

IDEA

De organisatie IDEA zet zich in de stad Utrecht in voor vraagstukken op het gebied van emancipatie.

Meer informatie: www.idea-utrecht.nl

Women Inc.

WOMEN Inc. is een platform voor vrouwen die voor verandering staan; vrouwen met lef, die inspireren omdat ze grenzen verleggen en risico’s nemen. WOMEN Inc. gaat daarbij dwars door leeftijden, culturen en disciplines heen en biedt fun en verdieping, inhoud en cultuur. Het doel van WOMEN Inc. is om vrouwen uit verschillende werelden met elkaar in contact te brengen.

Meer informatie: www.womeninc.nl

Laluz

Laluz is een jonge, snelgroeiende organisatie die inspeelt op de groeiende professionaliseringsdruk bij ideële organisaties en de toenemende behoefte aan maatschappelijke betrokkenheid bij young professionals. Dit doet Laluz door ideële organisaties te matchen aan young professionals die naast hun carrière vrijwillig opdrachten willen vervullen die specifieke expertise & drive vereisen.

Meer informatie: www.stichtinglaluz.nl

Pink Ribbon

Stichting Pink Ribbon richt zich met name op de bewustwording van borstkanker onder de Nederlandse bevolking en geeft voorlichting over de risico’s die tot deze ziekte kunnen leiden.

Meer informatie: www.pinkribbon.nl

We Can

WE CAN is een internationaal project waarbij personen en organisaties zich inzetten tegen huiselijk geweld. De campagne WE CAN is in 2004 gestart in Bangladesh en, na wereldwijde introducties, in 2009 ook in Nederland. YWCA Nederland is sinds 2010 coalitiepartner van WE CAN waarmee wij, net als in onze visie, een standpunt innemen tegen geweld tegen vrouwen en duidelijk maken dat wij staan voor gelijke kansen voor vrouwen.

Meer informatie: www.wecan.nl