–> English version scroll down!

YWCA Nederland maakt deel uit van de Europese YWCA. We waren bij de Europese regionale bijeenkomst, maar wat weten we nu eigenlijk van alle andere YWCA’s in Europa? Wat bindt ons? Wie zijn die YWCA-vrouwen in landen als Italië, Ierland, Finland, Griekenland of Oekraïne? Iedere maand stellen we één van deze vrouwen (van een Europese YWCA) een aantal vragen. Om elkaar beter te leren kennen en om elkaar te inspireren. Joanna Touassa uit Griekenland bijt het spits af.

1. Dag Joanna, wil je kort iets over jezelf vertellen?
“Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben om mijn gedachten te wisselen met de Nederlandse YWCA en jullie volgers. Ik hoop dat het een begin is van een hechtere, sterke band en een duurzame vriendschap tussen onze nationale YWCA’s. Dit draagt zeker bij aan productief partnerschap binnen de Europese YWCA.

Ik heet Joanna Touassa en ik ben Grieks. Bedankt voor jullie interesse in mij en mijn …simpele leventje. Ik ben eigenlijk maar heel gewoon. Ik heb twee dochters en drie kleinkinderen, twee meisjes (van 12 en 10 jaar oud) en een jongen (6 jaar oud). Ik ben heel erg trots op hen allemaal.

Ik houd van de zee, lezen en een wandelingetje in de frisse lucht. Mijn lievelingsdieren zijn katten. Ik kan dat onafhankelijke wel waarderen.

Ik heb Business Administration gestudeerd en ik werkte vanaf mijn 18e. De afgelopen 27 jaar werkte ik bij de ‘Agricultural Bank’ van Griekenland. Ik ben in 2010 met pension gegaan.

Ik woon in Thebe (Griekenland): een klein dorpje, 75 km ten noorden van Athene. Mijn woonplaats is misschien klein, maar kent een bijzondere historie. Antigone, Dionysus, Herculus, Cadmus, Oedipus, Pindar zijn enkele voorbeelden van de vele goden en helden die hier vandaan kwamen, leefden en aanbeden werden. Ondanks deze roemrijke geschiedenis, blijft het een klein plaatsje weg van alle lawaai die je bij een toeristische plek zou verwachten. Als jullie ooit naar Griekenland gaan, heet ik jullie van harte welkom om ons geweldige, nieuwe Archeologisch Museum en natuurlijk ons lokale YWCA-centrum te bezoeken.


2. Wanneer en waarom ben je lid geworden van de Griekse YWCA?
Als je in zo’n klein plaatsje woont –al helemaal als je met pensioen bent gegaan- wil je je toch ergens mee bezig houden. Ik wilde iets interessants doen en me laten inspireren. Ik heb dat zeker gevonden bij de YWCA in mijn eigen plaats, waar ik me 10 jaar geleden aanmeldde.

Ik geloof in de fundamentele doelen en waarden van onze vereniging; vechten voor vrede, gerechtigheid, gendergelijkheid, een duurzaam milieu en een wereld zonder discriminatie.
Ik geloof in de collectieve kracht van vrouwen. Alle vrouwen, jonge vrouwen, oudere vrouwen en meisjes, hoe oud ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen en van welke religie dan ook, kunnen allemaal samenwerken. Samen creëren we een betere wereld voor alle mensen.

3. Wat doe je voor de YWCA in Griekenland? En wat doe je voor de Europese YWCA?
Ik ben sinds 2014 de voorzitter van de lokale YWCA van Thebe en ik ben sinds 2016 bestuurslid van de nationale YWCA van Griekenland. Vanaf oktober 2016 ben ik ook penningmeester bij de Europese YWCA.

Ik vind het een hele uitdaging om deel uit te maken van het bestuur van de E/YWCA en ik hoop dat het een lonende ervaring zal zijn. Het meest spannende en uitdagende van alles, is denk ik het samenwerken met de andere bestuursleden, in een intergenerationele leiderschapsvorm.
Ik hoop dat E/YWCA sterk genoeg wordt en vastberaden om, om te gaan met alle oude en nieuwe bedreigingen en uitdagingen, zoals geweld tegen vrouwen, sociale uitsluiting en marginalisering, extreme armoede, migranten en wanhopige vluchtelingen en de strijd voor vrede en een duurzaam milieu.

Ik hoop ook dat de E/YWCA alle Europese YWCA’s kan verenigen en dat we hen serieuze hulp kunnen bieden. Ik denk dat we regelmatig moeten communiceren over het werk van de andere Europese YWCA’s en partners en dan met name over de prioriteitsprojecten en –thema’s.

4. Wat is jouw favoriete of belangrijkste YWCA-project?
I houd van vrijwilligerswerk. Ik doe mee aan bijna ieder project van onze lokale YWCA, maar ik werk vooral met kinderen en jonge vrouwen. Ik word er blij van om hen te ‘empoweren’ en om hen te wijzen op hun ambities.

Ik geloof dat intergenerationeel leiderschap een grote uitdaging is, zowel voor de jongere als de oudere vrouwen. Ik geloof ook dat het werkt, al helemaal in het licht van duurzaamheid van onze YWCA-beweging.
Transformatief leiderschap is momenteel een van de strategische prioriteiten van de Wereld YWCA, Europese YWCA en ook van de Griekse YWCA. Het biedt kansen om van elkaar te leren en elkaars kennis en ervaring te delen. Dit zou een kernpunt moeten zijn voor alle YWCA-afdelingen.

De collectieve stem van vrouwen, jonge vrouwen en meisjes, voor de verbetering van mensenrechten, moet wereldwijd gehoord worden.

5. Welke vrouw(en) zijn jouw rolmodel? Wie inspireren jou?
Ik heb bewondering voor ‘anonieme’ vrouwen van over de hele wereld, van vroeger en nu, diegenen die een leven hebben geleid en diegenen die nog altijd bij ons zijn. Iedereen die hard werkt om door alle moeilijkheden van het leven heen te komen, zoals de economische crisis, armoede, werkloosheid, onrecht, ongelijkheid, marginalisatie en racisme.
Dit zijn mijn heldinnen en ik ben geïnspireerd door hun kracht, vastberadenheid, bereidwilligheid en zij die worstelen om te overleven in de wrede wereld waarin we nu allemaal leven.

________________________________________________________________________________
ENGLISH EDITION

YWCA Netherlands is part of the European YWCA. We visite European Regional Meetings, but what do we actually know about other YWCA’s in Europe? What connects us? Who are these YWCA-women in countries like Italy, Ireland, Finland, Greece or Ukraine? Every month we will ask one of these women, from a European YWCA, a couple of questions. To get to know each other and to inspire each other. In this first edition we introduce you to Joanna Touassa from Greece!

1. Hello Joanna, can you tell us something about you?
First of all, I’ m glad to share my thoughts with the Dutch YWCA and your members and I hope this will be only the beginning of a strong and long lasting friendship between our national associations and a very productive partnership with the E/YWCA.

My name is Joanna Toussa and I am Greek. Thank you for your interest in me and my …simple life.
I’m afraid I’m a very ordinary person. I have two daughters and three grandchildren, two girls (12 and 10 years old) and a boy (6 years old), and I’m very proud of them all.

I love the sea, reading a book or having a little promenade in the fresh air. Cats are my favorite pets. I like their sense of independency!

I’m a Business Administration graduate and I have been working since the age of 18. For the last 27 years I worked at the Agricultural Bank of Greece. I retired in 2010.

I live in Thebes, Greece; a small town located 75 kilometers north to Athens. My hometown, although it’s small, it has a great history. Antigone, Dionysus, Hercules, Cadmus, Oedipus, Pindar are only some of the many gods and heroes born, lived or worshipped here. Besides its glorious history however, it remains a small town, away from the noise of a typical touristic place. You are all welcome to come and visit our wonderful new Archeological Museum and our local center of YWCA of course, if you ever come to Greece.

2. When and why did you join YWCA Greece?
Living in a small town like this, especially after my retirement, I had to get involved with something interesting and inspiring. Luckaly, I found everything I was looking for, when I joined the YWCA of my town, about 10 years ago.

I believe in the basic purpose and values of our Association, fighting for peace, justice, gender equality, a sustainable environment and a world free of any discrimination.

I believe in the collective power of women. All women, young women and girls, regardless their age, ethnicity or religion can work together, creating a better world for all people.

3. What do you do for the YWCA in Greece? And what are you doing for the YWCA in Europe?
I’m the President of the local YWCA of Thebes since 2014 and a member of the executive Board of the national YWCA of Greece, since April 2016.

Since October 2016, I’m the treasurer of the European YWCA. Being in the Board of the E/YWCA is very challenging and hopefully it will be a very rewarding experience.
The most exciting and challenging of all I think will be the cooperation of the other members of the Board, in an intergenerational leadership.

I hope that E/YWCA will be strong enough and determined to deal with all the new and old threats and challenges, like violence against women, social exclusion and marginalization, extreme poverty, migrants and desperate refugees and fight for peace and a sustainable environment.
I also hope that E/YWCA can unite all European YWCA’s and be of serious help to them. In my opinion, regular communications to share the work of member associations and partners on priority issues are in order.

4. What’s your favorite or most important YWCA-project?
I love volunteering work. I take part almost in every project of our local YWCA, but mostly, I like working with kids and young women. Empowering them and giving them the opportunity to show their abilities makes me happy.

I believe that intergenerational leadership is a great challenge, both for young and older women and it has to work, for the sustaining of the YWCA movement.
Transformative leadership is one of the strategic priorities of World YWCA, European YWCA and Greek YWCA too. Opportunities for mutual learning and exchange should be provided for all Member Associations.

The collective voice of women, young women and girls for the advancement of human rights must be heard worldwide.

5. Which woman/women is/are your role models? Who inspire you?
I admire anonymous women all over the world, of the past and the present, who have lived or still living among us, trying hard to get through the difficulties of life, like economic crisis, poverty, unemployment, injustice, inequality, marginalization, racism.

These are my (s)heroes and I’m inspired by their strength, determination, willingness and struggling to survive, into the cruel world that we are all living in.

—————-
Joanna Toussa
Treasurer of E/YWCA
Member of the Board of National YWCA of Greece
President of Local YWCA of Thebes

Website YWCA Griekenland in Athene
Website E/YWCA